עמוד ראשי / פנסיה לכל עובד

פנסיה לכל עובד

בתאריך 1.1.08 נכנס לתוקפו צו הרחבה בעקבות הסכם היסטורי שנחתם בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכללים. ההסכם, החל מתחילת 2008 לאחר החתימה על צו ההרחבה,מבטיח פנסיה מקיפה לכלל העובדים במשק. מתוך המחויבות של ההסתדרות להצלחת המהלך, להסברתו ולטיפול בבעיות העלולות להיגרם בעקבות ההסכם אנו מביאים לרשותכם הסבר מתומצת על עיקרי הסכם הפנסיה חובה.

ניתן להפנות שאלות בנושאי הפנסיה באמצעות טופס 'צור קשר' באתר ותקבלו מענה ראשוני באמצעות הדואר האלקטרוני.

להלן עיקרי ההסכם:

 

תחולת ההסכם
• צו ההרחבה נחתם ע"י שר התמ"ת וההסכם הקיבוצי נכנס לתוקף ביום 1.1.2008.
• ההסכם וצו ההרחבה שיבוא בעקבותיו, יחולו על כמיליון עובדים.
• ההסכם קובע מפורשות כי יחול רק על עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב, מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסדר, הסכם אישי וכו'.

הזכאות
• עם הוצאת צו ההרחבה, ההסכם נכנס לתוקף ביום 1.1.2008 והוא יחול על כל העובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב.
• כל העובדים שמועסקים ב-1.1.2008 ואילך תשעה חודשים ויותר, שאין להם הסדר פנסיוני, יהיו זכאים לתחילת ביצוע ההפרשות כבר ביום 1.1.2008. כך גם בהמשך, כל עובד יהיה זכאי לביצוע ההפרשות בתום 9 חודשי עבודה (במהלך 2008) ולאחר מכן, ברגע שישלים 6 חודשי עבודה.
• עם זאת, עובד שיתחיל לעבוד ויש לו ביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון אך בצוע ההפרשות יהיה לאחר שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית (או תום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם).
השכר לביטוח לפנסיוני
* השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים, הכולל את שכר הבסיס וכן כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות.
* תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק (בכך נכללים למעשה רוב רובם של העובדים שאינם מבוטחים כיום במשק).

גיל החלת חובת הפנסיה
• חובת הביטוח הפנסיוני תחול על כל העובדים החל מגיל 21 (לגבר) ו-20 (לאישה).
• חובת הביטוח הפנסיוני תחול על כל העובדים עד לגיל פרישת חובה עפ"י החוק (גיל 67 – לגבר ולאישה).

בחירת ההסדר הפנסיוני
• לעובד תעמוד הזכות לבחור בהודעה בכתב למעסיקו את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקיצבה בה מעוניין להיות מבוטח בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו.
• ככל שהעובד לא יבחר בפרק הזמן הזה, המעסיק יהיה חייב לבטחו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
• הביטוח הפנסיוני יהיה קיצבתי ויכלול כיסויים גם למוות ונכות.
• תשמר זכותו של העובד לבחור בכל הסדר אחר עפ"י הוראות החוק.

שיעורי התשלומים וההפרשות

חל מיום הפרשות המעביד הפרשות העובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
01.01.2013 5% 5% 5% 15%
01.01.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
01.01.2015 6% 5.5% 6% 17.5%

פיצויי הפיטורים שיופרשו – יבואו "במקום" פיצויי פיטורים, אך לא יוחזרו למעסיק
• ההסכם קובע כי הכספים שהמעביד יעביר בגין רכיב פיצויי פיטורים, יבואו "במקום" פיצויי פיטורים, בגין השכר, התקופות, השיעורים והרכיבים בגינם הופרשו.
• בתמורה, כספי פיצויי הפיטורים, ישארו בידי העובד ולא יוחזרו למעסיק, למעט במקרים חריגים ביותר בהם יקבע ביה"ד שהעובד אינו זכאי להם.

התגובות סגורות.

גלול למעלה